Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Teletransmisja w operacjach zagranicznych

Szczególnego znaczenia nabiera teletransmisja w rozliczeniach zagranicznych i przepływie innych informacji między bankami krajowymi a zagranicznymi. O konkurencyjności krajowych banków dewizowych świadczy między innymi szybkość w…

Teoria dwuczynnikowa F. Flerzberga

Opinie o metodyce badań i miarodajności wyników są zróżnicowane. R.W. Griffin pisze, że "(...) obecnie teoria Herzberga nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem wśród badaczy przedmiotu. Wywarła ona jednak poważny wpływ na menedżerów i…

Opracowanie programu badań marketingowych

Do identyfikacji problemu należy również wykorzystywać, jeżeli jest to możliwe, wyniki badań nad innymi problemami o podobnym charakterze. W tym celu niezbędne się staje przeanalizowanie wszystkich dostępnych źródeł informacji.

Prognozowanie potrzeb kadrowych

Istnieje wiele czynników wpływających na wielkość potrzeb kadrowych organizacji. Ogół tych czynników można podzielić na dwie grupy, tj. czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

ORBIS

W minionym okresie Orbis był praktycznie monopolistą w dziedzinie usług turystycznych. Najłatwiej było wtedy wyjechać za granicę, zlecając biuru podróży załatwienie paszportu i wizy. W latach osiemdńesiątych co najmniej kilkaset firm…

Różne „produkty” działalności banku

WT banku, tak jak w każdej organizacji, spełniane są pewne żywotne funkcje, a więc takie, dzięki spełnianiu których jest on w stanie przetrwać i rozwijać się. Generalnie ogół wszystkich funkcji należałoby podzielić na: podstawowe,…