Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Banki prowadzące rachunki dla innych banków krajowych

Mniejsze banki, które nie posiadają rachunków bieżących w NBP, mogą realizować zlecenia płatnicze swych klientów za pośrednictwem innego banku, posiadającego taki rachunek w NBP. W celu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych bank – uczestnik KIR otwiera rachunek bieżący dla banku, który zamierza korzystać z jego pośrednictwa. Na rachunek bieżący banku „zleceniodawcy” w banku pośredniczącym wpływają środki z innych banków, wykonujących dyspozycje płatnicze swoich klientów. Podobnie dyspozycje płatnicze klientów banku „zleceniodawcy” przekazuje on za pośrednictwem banku pośredniczącego. Ten wykonuje otrzymane dyspozycje płatnicze w ciężar rachunku bieżącego banku-zleceniodawcy, a o obrotach na tym rachunku informuje go wyciągiem z rachunku bankowego. Rozrachunki takie dotyczą zazwyczaj klientów całego systemu bankowego, więc bank pośredniczący włącza je do swojego systemu rozrachunków międzybankowych. Dokonuje on wymiany zleceń płatniczych w imieniu własnym i banku, dla którego jest pośrednikiem. Wobec banku pośredniczącego bank zlecający mu pośredniczenie w rozrachunkach międzybankowych jest więc klientem. Za usługi rozliczeniowe bank-pośredniczący pobiera prowizje i opłaty, a rachunek bieżący jest zazwyczaj nisko oprocentowany na rzecz banku-zleceniodawcy.

W umowie o rachunek bieżący między omawianymi bankami musi być rozstrzygnięty sposób pokrywania dyspozycji płatniczych w przypadku wystąpienia salda debetowego (por. s. 196). Zgodnie z ogólnie obowią-

Rozrachunki międzybankowe za pośrednictwem innego banku z – zbiorcze zestawienie dokumentów żującą zasadą dyspozycje zleceniodawcy nie znajdujące pokrycia w saldzie jego rachunku bieżącego są mu zwracane przez bank pośredniczący. Nie wyklucza to jednak wykonania nie znajdującej bieżąco pokrycia dyspozycji z krótkookresowego kredytu udzielonego przez bank pośredniczący bankowi-zleceniodawcy. Tego rodzaju pomoc usprawniająca tok rozliczeń musi być jednak przewidziana w umowie rachunku bankowego lub w odrębnej umowie o kredyt. Bank pośredniczący może, przed zawarciem umowy o rachunek bieżący, postawić bankowi zlecającemu rozliczenia warunki dotyczące jego wyników finansowych, płynności itp. Bank-pośrednik może również zastrzec w umowie, że bank-zleceniodaw- ca nie będzie otwierał rachunków bieżących i pomocniczych w innych bankach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.