Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

BANKOWA OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Powrót do gospodarki rynkowej w Polsce przyczynił się do utworzenia rynku papierów wartościowych. Ów rynek nie ma charakteru żywiołowego, ale jak w każdym kraju podlega państwowemu nadzorowi. Funkcję tę pełni Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, będąca centralnym organem administracji państwowej. Do jej podstawowych zadań należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku papierów wartościowych i nadzór nad przestrzeganiem reguł obrotu. W jej kompetencjach leży również udzielanie zezwoleń na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji i obligacji podmiotów gospodarczych, wydawanie licencji na działalność firm maklerskich, maklerów i funduszy powierniczych.

Papiery wartościowe, najogólniej biorąc, reprezentują prawa majątkowe przysługujące posiadaczowi z racji ich posiadania. W zależności od rodzaju praw majątkowych, płynących z tytułu posiadania papierów wartościowych, można wyróżnić:

– papiery wartościowe udziałowe (majątkowe), reprezentujące prawa majątkowe ich posiadaczy do majątku emitenta, np. akcje

– papiery wartościowe wierzytelnościowe potwierdzające dług pieniężny emitenta wobec ich posiadacza, np. obligacje, weksle skarbowe.

Mogą one być przedmiotem handlu, a banki biorą udział w operacjach papierami wartościowymi. Banki mogą kupować i sprzedawać papiery wartościowe na zlecenie klientów lub lokować w nich własne środki, co jest dla banków operacją czynną (por. s. 69). Wreszcie banki mogą emitować własne papiery wartościowe, na przykład akcje dla powiększenia własnego kapitału akcyjnego, co jest operacją bierną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.