Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Broker ubezpieczeniowy

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Innymi słowy – brokerem ubezpieczeniowym jest niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający nieodpłatnie w imieniu i na zlecenie ubezpieczającego się, a nie zakładu ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy nie może zatem pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeniowym, nie może też być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń.

W ramach świadczonych usług broker ma obowiązek służyć ubezpieczającemu fachową radą, w sprawie wyboru najlepszych warunków ubezpieczenia w konkretnym przypadku, zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wyboru ubezpieczyciela. W ramach działań podejmowanych przez brokera należy przede wszystkim wyszczególnić:

– pośredniczenie w zawieraniu umów na zlecenie i w imieniu ubezpieczającego,

– uzgadnianie z ubezpieczającym kwestii wyboru ubezpieczyciela,

– pozostawanie w stałym kontakcie z ubezpieczającym, a zwłaszcza informowanie go na bieżąco o podejmowanych czynnościach w sprawie dotyczącej ubezpieczenia, w tym np. o terminie zapłacenia składki, dacie zawarcia umowy itp.,

– reprezentowanie ubezpieczonego przy likwidacji szkód,

– przekazywanie zakładowi ubezpieczeń składek.

Działalność brokerska może być prowadzona wyłącznie przez osoby fizyczne bądź prawne na podstawie zezwolenia wydanego przez organ nadzoru. Podstawą prawną stosunku łączącego brokera ubezpieczeniowego z ubezpieczającym jest umowa zlecenia lub umowa o świadczenie usług, zawarta zgodnie z przepisami kodeksu prawa spółek. W uzasadnionych przypadkach podstawą prawną umowy pośrednictwa może być również umowa agencyjna, jeżeli jej przedmiotem jest stałe pośredniczenie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.