Waluty międzynarodowe

Nazwa „waluta międzynarodowa” może odnosić się do konkretnej waluty narodowej (krajowej) powszechnie wykorzystywanej w rozliczeniach międzynarodowych lub do ecu i SDR. Współcześnie występuje około 170 walut krajowych, ale niewiele z nich może być wykorzystanych do rozliczeń w skali regionalnej lub globalnej. Niektóre waluty krajowe mogą pełnić funkcję waluty międzynarodowej. Warunkiem jest pełna wymienialność danej waluty krajowej i swoboda posługiwania się nią w obrotach płatniczych i kapitałowych. Decyduje o tym potencjał gospodarczy danego kraju oraz znaczący jego udział w handlu światowym. Dalszą przesłanką jest stabilność cen w tym kraju, co powoduje, że kurs rynkowy jego waluty jest względnie stały. Ponadto warunkiem utrzymania pozycji waluty międzynarodowej jest stosunek krótkookresowych zobowiązań tego kraju do posiadanych rezerw walutowych oraz wierzytelności za granicą.

Czytaj dalej Waluty międzynarodowe

Banki prowadzące rachunki dla innych banków krajowych

Mniejsze banki, które nie posiadają rachunków bieżących w NBP, mogą realizować zlecenia płatnicze swych klientów za pośrednictwem innego banku, posiadającego taki rachunek w NBP. W celu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych bank – uczestnik KIR otwiera rachunek bieżący dla banku, który zamierza korzystać z jego pośrednictwa. Na rachunek bieżący banku „zleceniodawcy” w banku pośredniczącym wpływają środki z innych banków, wykonujących dyspozycje płatnicze swoich klientów. Podobnie dyspozycje płatnicze klientów banku „zleceniodawcy” przekazuje on za pośrednictwem banku pośredniczącego. Ten wykonuje otrzymane dyspozycje płatnicze w ciężar rachunku bieżącego banku-zleceniodawcy, a o obrotach na tym rachunku informuje go wyciągiem z rachunku bankowego. Rozrachunki takie dotyczą zazwyczaj klientów całego systemu bankowego, więc bank pośredniczący włącza je do swojego systemu rozrachunków międzybankowych. Dokonuje on wymiany zleceń płatniczych w imieniu własnym i banku, dla którego jest pośrednikiem. Wobec banku pośredniczącego bank zlecający mu pośredniczenie w rozrachunkach międzybankowych jest więc klientem. Za usługi rozliczeniowe bank-pośredniczący pobiera prowizje i opłaty, a rachunek bieżący jest zazwyczaj nisko oprocentowany na rzecz banku-zleceniodawcy.

Czytaj dalej Banki prowadzące rachunki dla innych banków krajowych

Utrzymywanie niskich kosztów – kontynuacja

Nierzadko jednym z pierwszych klientów Twojej firmy bedzie Twój poprzedni pracodawca. Jeśli odejdziesz z pracy w przyjaznych stosunkach, będziesz mógt sprzedawać swoje ustugi jako wolny strzelec firmie, dla której pracowałeś. Jest to kuszące, jako że znasz branże i zyskujesz pierwszego klienta. Bądź jednak ostrożny, gdyż możesz skończyć, wykonując te samą pracę dla szefa, którego zwolniłeś, ale bez korzyści takich jak płatne zwolnienie chorobowe czy urlop wypoczynkowy.

Czytaj dalej Utrzymywanie niskich kosztów – kontynuacja

Kompetencje na drugim poziomie kierowania – kontynuacja

Menedżer ze średniego poziomu zarządzania w dużej firmie powinien wyrzec się pokusy osobistego zajmowania się pracami o charakterze wykonawczym, choćby nawet uważał (słusznie czy niesłusznie), że tylko on wykona je najlepiej. Jeżeli bowiem będzie angażować się w takie prace, będzie to odbywać się zawsze kosztem jego funkcji zarządzającego – planisty, inspiratora, integratora i koordynatora, będzie też ze szkodą dla rozwoju zawodowego pracowników.

Czytaj dalej Kompetencje na drugim poziomie kierowania – kontynuacja

Struktura w bankowośći naszego państwa – dalszy opis

Z wymienionych banków PKO BP dysponuje rozbudowaną i działającą kompleksowo siecią terenową. W pewnej mierze cechy te można przypisać BGŻ SA, jeśli uwzględnić sieć współpracujących z nim banków spółdzielczych, a ostatnio także Bankowi Pekao SA. Natomiast oddziały operacyjne dziewięciu wyłonionych z NBP banków kredytowych początkowo były skoncentrowane w określonych regionach. Banki te, otwierając nowe oddziały, nabrały charakteru ogólnokrajowego. Konkurują one między sobą i z gęstą siecią placówek PKO BP oraz innymi bankami komercyjnymi. Ale placówki tych ostatnich najczęściej mają charakter specjalistyczny i ograniczony zasięg terytorialny.

Czytaj dalej Struktura w bankowośći naszego państwa – dalszy opis

Teletransmisja w operacjach zagranicznych

Szczególnego znaczenia nabiera teletransmisja w rozliczeniach zagranicznych i przepływie innych informacji między bankami krajowymi a zagranicznymi. O konkurencyjności krajowych banków dewizowych świadczy między innymi szybkość w przeprowadzaniu operacji zagranicznych. Często klienci są zainteresowani w natychmiastowym przekazywaniu informacji. Pociąga to za sobą konieczność informatyzacji operacji bankowych i włączenia polskich banków dewizowych w międzynarodową sieć teletransmisji. Umożliwia to nie tylko przyspieszeniew wykonywaniu operacji między odległymi bankami, ale także eliminuje skutki różnic czasowych między strefami geograficznymi.

Czytaj dalej Teletransmisja w operacjach zagranicznych

Teoria dwuczynnikowa F. Flerzberga

Opinie o metodyce badań i miarodajności wyników są zróżnicowane. R.W. Griffin pisze, że „(…) obecnie teoria Herzberga nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem wśród badaczy przedmiotu. Wywarła ona jednak poważny wpływ na menedżerów i odegrała dużą rolę w uświadomieniu znaczenia motywacji do pracy”7.

Czytaj dalej Teoria dwuczynnikowa F. Flerzberga