KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie działające banki. Konsorcja bankowe tworzy się dla zapobieżenia nadmiernej koncentracji kredytu w jednym banku oraz dla rozłożenia ryzyka kredytowego na więcej banków. Kredyty konsorcjalne udzielane są bowiem zazwyczaj w wysokich kwotach na wielkie przedsięwzięcia gospodarcze. Zgromadzenie wielkich kapitałów wymaga więc współdziałania kilku banków.

Czytaj dalej KREDYT KONSORCJALNY

Depozyty rzeczowe i sejfy

Jak wspomniano wyżej, banki posiadają specjalnie zabezpieczone pomieszczenie (skarbiec, skarbce depozytowe) dające całkowitą gwarancję bezpieczeństwa przechowywanych wartości. Mogą więc świadczyć jednostkom gospodarczym i innym oraz ludności usługi, polegające na bezpiecznym i pieczołowitym przechowywaniu w swoich pomieszczeniach ważnych dokumentów lub przedmiotów. Banki przyjmują do depozytu różne przedmioty o określonej i nieokreślonej wartości, papiery wartościowe i inne dokumenty, kwalifikujące się do przechowywania bez dodatkowych czynności administracyjnych. Bank może odmówić przyjęcia określonych depozytów i nie jest obowiązany uzasadniać swojego stanowiska.

Czytaj dalej Depozyty rzeczowe i sejfy

Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników

Taryfikator kwalifikacyjny określa sposób zaszeregowania poszczególnych stanowisk pracy do danej kategorii. Wiąże on stawki plac zawarte w tabelach płac z odpowiednimi kategoriami zaszeregowania. Określa zatem – na podstawie kryteriów wyceny pracy – kategorie zaszeregowania pracownika na stanowisku. Precyzuje również, jakie wymagania wiążą się z danym stanowiskiem oraz jakie warunki powinien spełniać pracownik, aby wykonywać określony rodzaj pracy. Taryfikator kwalifikacyjny wyraża więc związek między kwalifikacjami pracownika a wykonywanym przez niego rodzajem i zakresem pracy pozwala to na zapewnienie ścisłego związku między pracą i płacą.

Czytaj dalej Prognozowanie zapotrzebowania na pracowników

Waluty międzynarodowe

Nazwa „waluta międzynarodowa” może odnosić się do konkretnej waluty narodowej (krajowej) powszechnie wykorzystywanej w rozliczeniach międzynarodowych lub do ecu i SDR. Współcześnie występuje około 170 walut krajowych, ale niewiele z nich może być wykorzystanych do rozliczeń w skali regionalnej lub globalnej. Niektóre waluty krajowe mogą pełnić funkcję waluty międzynarodowej. Warunkiem jest pełna wymienialność danej waluty krajowej i swoboda posługiwania się nią w obrotach płatniczych i kapitałowych. Decyduje o tym potencjał gospodarczy danego kraju oraz znaczący jego udział w handlu światowym. Dalszą przesłanką jest stabilność cen w tym kraju, co powoduje, że kurs rynkowy jego waluty jest względnie stały. Ponadto warunkiem utrzymania pozycji waluty międzynarodowej jest stosunek krótkookresowych zobowiązań tego kraju do posiadanych rezerw walutowych oraz wierzytelności za granicą.

Czytaj dalej Waluty międzynarodowe