Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Co dopuszcza nowe prawo bankowe

Banki dokonują księgowań na podstawie bankowych dokumentów rozliczeniowych. Do najważniejszych dokumentów używanych obecnie w operacjach bankowych należą czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, polecenia przelewu, noty memoriałowe, zbiorcze dowody uznaniowe oraz obciążeniowe, asygnaty kasowe itp. Noty memoriałowe są wewnętrznymi dokumentami bankowymi, wystawianymi przez pracowników banku na podstawie różnych dyspozycji klientów i własnych decyzji. Natomiast zbiorcze dowody sporządzane przez klientów służą uproszczeniu pracy, np. sporządzane przez klienta „zbiorcze polecenie przelewu” pozwala na jednorazowe obciążenie rachunku bankowego zamiast wielu księgowań poszczególnych poleceń.

Nowe prawo bankowe dopuszcza, aby od 1998 r. dokumenty związane z czynnościami bankowymi były sporządzane za pomocą elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem że będą one w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone. Jeżeli dla określonej czynności (oświadczenia woli) wymagana jest ustawowo forma pisemna, dokumentacja elektroniczna spełnia wymagania formy pisemnej. Formalne uznanie formy elektronicznej stworzyło warunki prowadzenia rachunkowości według standardów Unii Europejskiej.

W zapisach bankowych mogą powstawać błędy zawinione przez klientów lub pracowników bankowych. Na przykład podanie przez klienta w dyspozycji płatniczej błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować błędne zapisy księgowe, a w dalszej konsekwencji reklamacje, poszukiwanie błędnie zaksięgowanych kwot itp. Banki nie uwzględniają żądań stornowania już dokonanych księgowań wynikających z mylnych dyspozycji klienta, a spory z tego tytułu załatwiane są wyłącznie między posiadaczami rachunków. Nie dotyczy to przypadków, gdy błędy powstały z winy pracowników banku. Klient ma wówczas prawo domagać się korekty, a w uzasadnionych przypadkach wyrównania poniesionych strat.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.