Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Istotny element w działalności gospodarczej

Wskaźnik KT jest określany jako „gwarancja zakładu ubezpieczeń” dla ubezpieczającego lub ubezpieczonego, że jego prawo do ubezpieczenia zostanie urzeczywistnione. Wskaźnik ten określa, w jakim procencie roszczenia zgłaszane w ramach umów ubezpieczeniowych są zrealizowane przez firmę ubezpieczeniową. Nawet niewielkie odchylenie wskaźnika K od 100% powoduje konieczność wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. W większości przypadków oddalenie roszczeń przez firmę ubezpieczeniową jest spowodowane winą klienta. Głównym powodem jest niedopełnienie przez niego warunków umowy ubezpieczeniowej. Tak więc wspomniane odchylenie wartości wskaźnika K może być dla działu prawnego firmy sygnałem, że – od strony prawnej – zawierane umowy ubezpieczeniowe są nieprawidłowe.

Musimy również wspomnieć, że wartość tego wskaźnika jest wiązana z wiarogodnością firmy czy całego sektora ubezpieczeniowego wobec klienta, stąd wskaźnik realności obsługi ubezpieczeniowej K ma wielkie znaczenie dla rzetelnej oceny rynku oraz działalności poszczególnych firm.

W każdej działalności gospodarczej istotnym elementem oceny jest ocena efektywności tej działalności, rozumiana jako stosunek osiągniętych efektów użytkowych, wynikających z działalności gospodarczej, do nakładów poniesionych na ich uzyskanie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku ubezpieczeń. Jednak kompleksowa ocena efektywności działalności ubezpieczeniowej, to trochę więcej niż ocena przez pryzmat takich wskaźników, jak powszechność ubezpieczeń lub pełność ochrony ubezpieczeniowej. W ocenie efektywności działalności ubezpieczeniowej musimy zwrócić uwagę na specyficzny charakter tej działalności. Pojawiające się w określeniu efektywności efekty użytkowe będziemy – w przypadku ubezpieczeń – utożsamiali z tzw. sprawnością ubezpieczeń, rozumianą jako zmniejszanie do minimum ujemnych skutków zdarzeń losowych w wyniku szybkiej wypłaty należnych odszkodowań i świadczeń. Tak więc sprawność ubezpieczeń określana jest przez dwie wielkości:

– Z – suma wydatków niezbędnych dla pełnej kompensacji szkód i strat wynikłych wskutek zdarzeń losowych,

– Q – suma faktycznie wypłaconych odszkodowań i świadczeń.

Jeżeli różnica Z – Q = 0, to oznacza, że sprawność ochrony ubezpieczeniowej jest doskonała, a więc nie pojawiają się ujemne skutki wynikające z przedłużenia okresu wypłaty odszkodowania (świadczenia).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.