Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

KREDYT KONSORCJALNY

Polskie prawo bankowe przewiduje, że bank może zawrzeć z innymi bankami umowę w sprawie wspólnego udzielania kredytu przez powołane konsorcjum bankowe. Bank inicjujący zawarcie umowy konsorcjalnej reprezentuje wobec kredytobiorcy wspólnie działające banki. Konsorcja bankowe tworzy się dla zapobieżenia nadmiernej koncentracji kredytu w jednym banku oraz dla rozłożenia ryzyka kredytowego na więcej banków. Kredyty konsorcjalne udzielane są bowiem zazwyczaj w wysokich kwotach na wielkie przedsięwzięcia gospodarcze. Zgromadzenie wielkich kapitałów wymaga więc współdziałania kilku banków.

Kredyty konsorcjalne są udzielane na ogólnych zasadach przewidzianych w prawie bankowym i ustalonych szczegółowo w umowie kredytowej. Mogą to być omawiane w poprzednich rozdziałach kredyty hipoteczne i kredyty obrotowe. Umowę kredytową zawiera z kredytobiorcą bank inicjujący powołanie konsorcjum, który reprezentuje wobec niego wspólnie działające banki. Bank inicjujący uzgadnia wcześniej z bankami warunki udzielenia kredytu, a także zasady rozliczeń między bankami, np. udziały poszczególnych banków w łącznej sumie kredytów i spłatach rat kredytów, udziały w pobieranych odsetkach i prowizji itp.

Udzielanie kredytów konsorcjalnych jest w Polsce innowacją bankową (por. rozdz. 3.5.), niemniej wytworzyły się już w praktyce odpowiednie procedury. Zazwyczaj umowę o utworzenie konsorcjum bankowego podpisywano między bankami równocześnie z podpisaniem przez bank inicjujący umowy kredytowej z kredytobiorcą. Umowa konsorcjalna regulowała stosunki między bankami uczestniczącymi w konsorcjum, które upoważniały jeden bank do zawarcia w imieniu konsorcjum umowy kredytowej. Umowa o kredyt konsorcjalny miała treść i cechy typowej umowy o kredyt, a bankiem reprezentującym konsorcjum najczęściej był bank inicjujący utworzenie konsorcjum. Banki ponosiły ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do udziału we wspólnie udzielonym kredycie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.