Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

KRYTERIA BEHAWIORALNE (ZACHOWAŃ)

Znaczenie tych kryteriów jest zróżnicowane, w zależności od misji i rodzaju działalności firmy, grup zawodowych i stanowisk – od bardzo istotnego do podrzędnego.

Oceny bazujące na kryteriach behawioralnych eksponują te cechy, które wiążą się z zachowaniami pożądanymi w danym zespole i organizacji, z uwagi na charakter i treść pracy oraz wynikające stąd wymogi, a także z uwagi na preferencje kierownictw, tradycje i etykę zawodową. Najczęściej oczekiwane są następujące zachowania:

– skłonność do podejmowania oraz właściwego wypełniania określonych ról organizacyjnych,

– skłonność do rozwoju zawodowego i profesjonalizmu skłonność do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, aktualizacji wiedzy, nauki,

– wytrwałość i skuteczność w działaniu,

– uczciwość,

– lojalność,

– aktywność,

– zdyscyplinowanie i niezawodność w pracy,

– odwaga (to kryterium można usytuować na pograniczu kryteriów behawioralnych i osobowościowych).

Już powyższy, niepełny, przegląd wskazuje pośrednio na fakt, że w pracy zawodowej cenne są te zachowania, które sprzyjają efektywności pracy. Prawdopodobnie, gdyby opanowana została sztuka pomiarów efektywności pracy – we wszystkich jej aspektach – stosowanie kryteriów behawioralnych byłoby zbędne. Ponieważ mierzenie efektywności pracy jest trudne, a w odniesieniu do indywidualnych pracowników często niemożliwe w pełnym zakresie, bez kryteriów behawioralnych nie można się obejść.

Wiele zawodów narzuca określone, często specyficzne, wzorce zachowań. Zdarza się, że jakaś jedna specyficzna cecha zachowania jest w istocie dla danego zawodu najważniejsza. Inne cechy i kryteria w zestawieniu z nią mają charakter mało istotny.

Na przykład zachowanie komika musi przede wszystkim śmieszyć żadne inne walory nie są w stanie tego zastąpić. Oczywiście, można dyskutować, w jakim stopniu można „śmieszność” komika odnieść do kryteriów zachowań, a w jakim do kryteriów kwalifikacyjnych (w jakimś stopniu jest to również pewna umiejętność, której można uczyć).

Jakkolwiek, w określonych przypadkach, kryteria behawioralne są bardzo ważne, ogólnie ich znaczenie w polskiej praktyce jest przeceniane, kosztem kryteriów efektywnościowych. Prawdopodobnie jest to część większego problemu, polegającego na tym, że ludzi wciąż bardziej ocenia się według tego, co mówią i jak się zachowują, niż według rezultatów ich pracy i działań.

Pozytywny wpływ na zachowania ważne dla poszczególnych zawodów mają etyka zawodowa i tradycje zawodowe. Mądry menedżer wspiera te wartości w swojej organizacji i środowisku. Mają one ważki wymiar nie tylko moralny, lecz i finansowy – tyle że jeszcze nie umiemy tego liczyć.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.