Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Metody doboru próby do badań

– Ogół metod doboru próby do badań można podzielić na dwie grupy:

– 1) metody doboru losowego

– 2) metody doboru nielosowego.

Dobór Dobór losowy jest związany z dokonywaniem losowania po- losowy szczególnych jednostek, przy czym każda jednostka badanej zbiorowości musi mieć takie samo, większe od zera, prawdopodobieństwo wejścia w skład wybranej grupy. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek oddziaływanie osób zajmujących się doborem próby na jej ostateczny kształt.

Dla zastosowania metod doboru losowego nie jest wymagana znajomość parametrów całej zbiorowości. Jeżeli jednak parametry te są znane, to możliwe jest wykorzystanie takich metod doboru, które zmniejszą wielkość próby (a tym samym koszty prowadzonych badań). Niezbędne są natomiast spisy, kartoteki lub inne środki identyfikujące badaną zbiorowość. Istnieje wiele metod losowego doboru próby. Do najbardziej rozpowszechnionych można zaliczyć:

– dobór losowy prosty

– dobór warstwowy

– dobór wielostopniowy

– dobór wielofazowy.

Dobór losowy prosty może nastąpić przy wykorzystaniu trzech technik: losowania nieograniczonego, wyboru za pomocą tablicy liczb losowych, doboru systematycznego.

Jeśli badana zbiorowość wykazuje silne zróżnicowanie pewnej interesującej nas cechy, właściwsze jest stosowanie doboru warstwowego. Metoda ta wymaga podzielenia całej zbiorowości na warstwy (grupy), w obrębie których następuje oddzielny, prosty dobór losowy.

Dobór wielostopniowy można zastosować wtedy, kiedy jest możliwe podzielenie badanej zbiorowości (przy wykorzystaniu określonego kryterium) kolejno na coraz to mniejsze grupy, np. podział kraju na województwa, województw na gminy itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.