Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Operacje dewizowe, które są określone ustawą

Wywóz i przywóz wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych przez granicę państwa jest obrotem dewizowym. Także zawarcie umowy, powodujące płatność wartościami dewizowymi lub przeniesienie wierzytelności lub zobowiązań w wartościach dewizowych, traktowane jest jako obrót dewizowy. Płatności dokonywane w ramach obrotu dewizowego z zagranicą mogą być realizowane wyłącznie w krajowych środkach płatniczych lub w walutach wymienialnych. Podobnie zobowiązania pieniężne w obrotach zagranicznych powinny być wyrażane wyłącznie w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych listę takich walut ogłasza NBP. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego powinni korzystać z pośrednictwa uprawnionych banków.

Określone ustawą operacje dewizowe podlegają reglamentacji, a ich dokonanie wymaga zezwolenia władz dewizowych. Prawo dewizowe i zarządzanie wykonawcze określają szczegółowo rodzaje oraz granice kwotowe płatności, przeniesienia własności i transferu dewiz oraz krajowych środków płatniczych. Przez transfer należy rozumieć wywóz i przywóz oraz wszelkie inne sposoby przemieszczania wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Przez krajowe środki płatnicze rozumie się pieniądze będące w kraju prawnym środkiem płatniczym (waluta polska), a także pełniące funkcję płatniczą: weksle, czeki, czeki podróżnicze, akredytywy, polecenia wypłat, przekazy i inne dokumenty bankowe i finansowe płatne w walucie polskiej. Nowe prawo dewizowe, obowiązujące od 1999 r., złagodziło reglamentację dewizową. Polskie przedsiębiorstwa mogą posługiwać się w płatnościach zagranicznych nie tylko obcymi walutami, ale także złotymi. Także rezydenci, będący osobami fizycznymi, mogą przekazywać za granicę lub wwozić złote“ w wyższych niż dawniej, ale określonych przepisami kwotach. Natomiast niedozwolone jest dokonywanie w kraju rozliczeń środkami stanowiącymi wartości dewizowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.