Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Opracowanie programu badań marketingowych

Do identyfikacji problemu należy również wykorzystywać, jeżeli jest to możliwe, wyniki badań nad innymi problemami o podobnym charakterze. W tym celu niezbędne się staje przeanalizowanie wszystkich dostępnych źródeł informacji.

Szczegółowa identyfikacja problemu umożliwia przejście do drugiego etapu badań, jakim jest sformułowanie hipotez badawczych. Hipotezy badawcze są pewnymi przypuszczeniami, wstępnymi założeniami, które z określonym prawdopodobieństwem wyjaśniają analizowany problem. Hipotezy jednak wymagają sprawdzenia, ale ich sformułowanie jest konieczne do wytypowania adekwatnych metod sprawdzenia.

Przy formułowaniu hipotez dokonuje się, z natury rzeczy, uproszczenia badanej sytuacji, tak aby móc wyodrębnić najistotniejsze związki i zależności, jakie w jej obrębie występują. Enumeracja trafnych hipotez nie jest czynnością prostą. Wymaga ona, z jednej strony, poprawnego zidentyfikowania problemu, z drugiej zaś – doświadczenia i gruntownej wiedzy o zjawiskach stanowiących przedmiot badań.

Wybór metod i technik gromadzenia informacji, stanowiący trzeci etap badań, należy uznać za etap o znaczeniu podstawowym. Przesądzana jest na nim wiarygodność wyników badań oraz ich koszty. Wybór nieadekwatnych do problemu metod badawczych prowadzi do uzyskania mało wiarygodnych informacji, w konsekwencji zaś – do wycinkowych, a niekiedy zupełnie błędnych konkluzji. Wykorzystywanie każdej z metod badawczych pociąga za sobą ponoszenie mniejszych lub większych nakładów finansowych. Dokonanie wyboru wiąże się więc z koniecznością poniesienia określonych kosztów. Koszty te powinny być zawsze porównywane z wartością informacji, które można uzyskać dzięki zastosowaniu danej metody.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.