Broker ubezpieczeniowy

Działalność brokerska polega na zawieraniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia w imieniu ubezpieczającego lub na pośredniczeniu przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczonego. Innymi słowy – brokerem ubezpieczeniowym jest niezależny pośrednik ubezpieczeniowy, działający nieodpłatnie w imieniu i na zlecenie ubezpieczającego się, a nie zakładu ubezpieczeń. Broker ubezpieczeniowy nie może zatem pozostawać w stosunku pracy z jakimkolwiek zakładem ubezpieczeniowym, nie może też być stroną umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, których przedmiotem jest pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu zakładu ubezpieczeń.

Czytaj dalej Broker ubezpieczeniowy

Marketing a aktywizacja sprzedaży cz. II

Zmiany zachodzące na rynku wpływają na wzrost znaczenia informacyjnej funkcji instrumentów aktywizacji sprzeda-456ży. W warunkach mało rozwiniętego oraz mało zróżnicowanego rynku funkcje informacyjne może spełniać w szerokim zakresie sam produkt, jego opakowanie, a także instrumenty dystrybucji. Konsumenci zwracają najczęściej uwagę tj lko na zewnętrzne cechy produktu, opakowania (kolor, kształt, znak firmowy itp.) oraz formy dystrybuq’i. Przy mało zróżnicowanych produktach i sposobach ich oferowania może to być wystarczająca przesłanka podjęcia decyzji zakupu.

Czytaj dalej Marketing a aktywizacja sprzedaży cz. II

Jak zdobyć sławę dzięki wywiadom w telewizji cz. II

Mary Lou Andre, Zadzwoń do nas, jeśli chcesz uzyskać pomoc w zakupach. Dzięki nam założycielka i prezes będziesz wyglądać i czuć się wyśmienicie! Organization By Design to firma, która pomaga kobietom uzyskać kontrolę nad stylem ubierania się poprzez zaprowadzanie ładu w ich szafach oraz udzielanie porad na temat mody i zakupów.

Czytaj dalej Jak zdobyć sławę dzięki wywiadom w telewizji cz. II

Nowoczesne usługi banków

Nowoczesne usługi banków mogą się rozwijać dzięki współpracy instytucji finansowych oraz instytucji współdziałających. Szerzej rozumiane innowacje finansowe znajdują zastosowanie nie tylko w bankach, ale także w różnych instytucjach finansowych. I tak, towarzystwa lokacyjne, będące instytucjami powierniczymi, lokują oszczędności swych członków w papierach wartościowych, na przykład w obligacjach przemysłowych przynoszących relatywnie korzystne oprocentowanie w stosunku do ograniczonego ryzyka. Podobnie znane w Europie towarzystwa budowlane wkraczają w rolę banków, zamieniając wkłady klientów i własne emisje akcji na inwestycje rzeczowe. W Polsce jako pierwszy powstał fundusz powierniczy „Pioneer”, który może lokować powierzone mu środki w kraju i za granicą. Otwiera to mniejszym inwestorom drogę do bezpiecznego lokowania kapitałów, nie tylko w krajowych, ale także zagranicznych papierach wartościowych. Przykładem instytucji współdziałających może być Krajowa Izba Rozliczeniowa SA i sieć teletransmisji TELBANK SA.

Czytaj dalej Nowoczesne usługi banków

Tworzenie spółek

Przyszły franchisobiorca, stając się elementem sieci franchisingowej, może zebrać środki od kilku osób lub podmiotow i wybrać formę prawną spółki. Teoretycznie można wybrać spośród różnych form: spółka cywilna, spółka jawna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowa. Należy jednak zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne dla poszczególnych form spółek oraz wziąć pod uwagę fakt, że firma franchisodawcy najchętniej poszukuje konkretnej osoby. Osoby spełniającej określone warunki – mieszczącej się w profilu franchisobiorcy. Osoba ta jest dla franchisodawcy gwarantem sukcesu przedsięwzięcia.

Czytaj dalej Tworzenie spółek

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która stanowi fundament dla wszelkich innych aktów prawnych, działalność ubezpieczeniowa stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń, której istotą jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia na własny rachunek i we własnym imieniu.

Czytaj dalej Towarzystwa ubezpieczeniowe

Zatrudnienie, bezrobocie i redukcja konkurencyjnych płac

L.C.Thurow wysunął i rozwinął (po badaniach empirycznych w Wielkiej Brytanii) w 1972 r. tezę tzw. konkurencji pracy (job competition), zgodnie z którą, „od kiedy nowi pracownicy są opłacani generalnie tak samo jak dotychczasowi, rywalizacja o wakaty zależy zasadniczo od postrzegania odpowiedniości kandydatów”. Teza ta wskazywałaby na fakt, że bezrobocie (także jego regionalne zróżnicowanie) nie wpływa w Wielkiej Brytanii na przyznawanie niższych stawek płac pracownikom.

Czytaj dalej Zatrudnienie, bezrobocie i redukcja konkurencyjnych płac

Operacje dewizowe, które są określone ustawą

Wywóz i przywóz wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych przez granicę państwa jest obrotem dewizowym. Także zawarcie umowy, powodujące płatność wartościami dewizowymi lub przeniesienie wierzytelności lub zobowiązań w wartościach dewizowych, traktowane jest jako obrót dewizowy. Płatności dokonywane w ramach obrotu dewizowego z zagranicą mogą być realizowane wyłącznie w krajowych środkach płatniczych lub w walutach wymienialnych. Podobnie zobowiązania pieniężne w obrotach zagranicznych powinny być wyrażane wyłącznie w walucie polskiej lub w walutach wymienialnych listę takich walut ogłasza NBP. Rezydenci dokonujący obrotu dewizowego powinni korzystać z pośrednictwa uprawnionych banków.

Czytaj dalej Operacje dewizowe, które są określone ustawą