Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Planowanie kadr – dalszy opis

Formułowanie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności w stosunku do organizacyjnych stanowisk pracy służy przede wszystkim spełnianiu misji i osiąganiu celów organizacji, w mniejszym zaś stopniu ścisłemu podziałowi kompetencji. Z tego punktu widzenia dla sukcesu ekonomicznego banku ważne jest, aby jego pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach pracy rozumieli jego cele i znali swoją rolę w procesie ich osiągania oraz wiedzieli, jaki zakres obowiązków (zadań), uprawnień i odpowiedzialności jest do tych stanowisk przypisany. Formułowanie obowiązków jest związane z podziałem pracy w banku i udzieleniem odpowiedzi na pytania:

– Jaki jest cel istnienia stanowiska?

– Jakie jest jego miejsce w strukturze organizacyjnej?

– W jakim stopniu działania na nim wykonywane przyczyniają się do osiągnięcia celów banku?

Wzór formularza zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika na stanowisku kierowniczym niższego szczebla i stanowisku samodzielnym stanowi załącznik nr 1 zamieszczony na końcu książki.

Według R. Rutki [78, s. 104-8] obowiązek to „… konieczność zrobienia czegoś wynikająca z nakazu wewnętrznego (moralnego), administracyjnego, prawnego, powinność, zobowiązanie”. Zadanie zaś jest rozumiane jako forma uszczegółowienia obowiązku.

Należy pamiętać o tym, aby sformułowanych obowiązków nie traktować jako spisu działań, które wystarczy podjąć, aby być uznanym za dobrego pracownika. Działanie pracownika w granicach przydzielonych obowiązków i uprawnień stanowi bowiem warunek konieczny, lecz niewystarczający do uzyskania dobrej oceny wyników pracy. W gospodarce rynkowej sukces odnosi ten bank, który sprawniej i skuteczniej zaspokaja zmienne potrzeby klientów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.