Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Popularność rocznych planów marketingowych

Ponad 60% przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych stosuje formalne procedury planowania i przygotowywania planów marketingowych. Od dłuższego czasu większość (90%) tych planów to plany roczne1. Dlatego też na nich skoncentrujemy się w naszych rozważaniach.

Warto zadać sobie pytanie, dlaczego w tak wielu firmach mniej więcej w połowie roku większość pracowników musi oderwać się od spraw bieżących i zająć dodatkową robotą, jaką jest zbieranie danych, określanie celów i opracowywanie programów, wypełnianie arkuszy budżetowych, a czasem nawet modyfikacja koncepcji działania na rynku. Badania wykazały, że przyczynami tego są :

– potrzeba kontroli i utrzymania dyscypliny (32%),

– wskazanie kierunków rozwoju (31%),

– ocena dotychczasowych działań (10%),

– polepszenie komunikacji i wewnętrznych ustaleń (10%),

– planowanie działań (10%).

Strategiczne korzyści z opracowywania planów marketingowych. Uzasadniając potrzebę opracowywania planów marketingowych, można je potraktować jako konkretny produkt, który musi zostać wytworzony i sprzedany. Z tego punktu widzenia należy wskazać na jeszcze jeden aspekt planowania marketingowego – na jego odbiorców i oczekiwane przez nich korzyści. Zgodnie z klasyczną teorią marketingową odbiorcami planów marketingowych są trzy główne grupy docelowe: kierownictwo i pracownicy firmy, udziałowcy i inwestorzy oraz pozostali zainteresowani. Każda z wymienionych grup będzie poszukiwała czegoś innego w tych dokumentach i dla każdej grupy inne będą potencjalne korzyści. Pożytki te można podzielić na strategiczne i operacyjno-taktyczne. Korzyściami strategicznymi są :

– poprawa obsługi klientów,

– doskonalenie przewagi konkurencyjnej,

– poszukiwanie możliwości rozwoju i innowacyjnych rozwiązań,

– monitorowanie, prognozowanie i dostosowywanie się do zmian zachodzących na rynku,

– uczenie się organizacji,

– efektywniejsze wykorzystanie zasobów i zwrotu z inwestycji,

– lepsza komunikacja i wyeliminowanie konfliktów.

Operacyjno-taktyczne korzyści z opracowywania planów marketingowych

W wypadku działań bieżących i krótkookresowych do najważniejszych korzyści z planowania marketingowego należą:

– przygotowanie „mapy drogowej” dla działań rynkowych,

– zapewnienie wewnętrznej spójności z innymi planami i ogólnym planem firmy,

– koordynacja i integracja działań wewnątrz firmy,

– usprawnienie planowania finansowego i budżetowania,

– opracowanie zestawu wskaźników i mierników benchmarkingowych do oceny wykonania planu oraz monitorowania jego realizacji,

– odpowiednia alokacja zasobów finansowych, personalnych, informacyjnych, materialnych i tak dalej, a także systemu szkoleń,

– lepsze zrozumienie procesu zarządzania wewnątrz organizacji i akceptacja zmian,

– ograniczenie marnotrawstwa i zbędnych kosztów.

Korzyści z planowania jest oczywiście znacznie więcej i można ich jeszcze wiele wymienić. Nie chodzi jednak o wydłużanie tej listy, ale o to, żeby zrozumieć, że sukces w biznesie w takim samym stopniu zależy od kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności, jak od systematyczności, obowiązkowości i pracowitości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.