Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Przetargi dla sprzedaży bonów skarbowych

Stawki WIBOR i WIBID wyliczane są także dla 1 tygodnia, 2 tygodni, 1 miesiąca, 2 miesięcy i 3 miesięcy. Przytoczone skróty nawiązują do praktyki angielskiej, gdzie Libor i Libid oznaczają ofertę londyńskiego rynku pieniężnego literę L zastąpiono literą W (Warsaw). dniowych lokat międzybankowych przynoszą one liczące się odsetki. Przyjmowanie lokaty innego banku będzie operacją bierną dla banku lokującego w tej formie swoje rezerwy.

Jak wspomniano, banki centralne wykorzystują rynki pieniężne dla operacji otwartego rynku. NBP emituje własne bony pieniężne, które wykorzystuje dla regulacji podaży pieniądza. W tym celu przeprowadza wspomniane wyżej operacje otwartego rynku. Takie operacje wywołują przepływ pieniądza między NBP a bankami. Przy sprzedaży bonów przez NBP następuje zmniejszenie podaży pieniądza, a przy ich skupie wzrasta podaż pieniądza na rynku. Warunkowe transakcje (operacje) zawiera NBP na krótkie okresy (np. na 2 do 14 dni). Są one podstawowym instrumentem przywracania krótkookresowej równowagi na międzybankowym rynku pieniężnym. Natomiast wspomniane operacje bezwarunkowe wywołują ostateczne wycofanie pieniądza z rynku lub jego zasilenie, oddziałując jednorazowo na podaż pieniądza. NBP sprzedaje na przetargach bony pieniężne. Na przykład w 1997 r. głównym instrumentem wykorzystywanym w operacjach otwartego rynku była emisja bonów pieniężnych NBP. Zorganizowano ogółem 120 przetargów, na których sprzedawano bony pieniężne z 91-, 182- i 273-dniowym terminem wykupu ponadto emitowano bony krótkoterminowe 1-, 2- i 14-dniowe. Łącznie sprzedano bony za około 40 mld złotych. Zorganizowano także 102 operacje warunkowe reverse repo, w większości z 14-dniowym terminem odkupu. NBP zaoferował sprzedaż warunkową bonów, a wartość sprzedanych bonów wyniosła 41,3 mld zł. Operacje te służyły przede wszystkim do absorbowania krótkookresowych nadwyżek płynności.

NBP organizuje także przetargi dla sprzedaży bonów skarbowych (por. s. 179). W 1997 r. NBP, jako argument emisji bonów skarbowych, przeprowadził 58 przetargów, na których sprzedano bony skarbowe wartości 49 mld zł. Stanowiły one główne źródło finansowania deficytu budżetowego.

Obok NBP we wtórnej sprzedaży bonów skarbowych pośredniczą dealerzy, którymi są niektóre banki. Nabywają one na własny rachunek bony skarbowe w NBP i odsprzedają je innym podmiotom gospodarczym. Mogą także nabywać bony skarbowe przed upływem terminu ich wykupienia przez emitenta. Na polskim rynku pieniężnym pojawiły się również firmy brokerskie, które pośredniczą w operacjach pieniężnych. Broker, jako pośrednik, tylko ułatwia partnerom zawarcie transakcji, pobierając za to prowizję. Uczestnikiem rynku pieniężnego są również fundusze powiernicze (por. rozdz. 8.4.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.