Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Różne „produkty” działalności banku

WT banku, tak jak w każdej organizacji, spełniane są pewne żywotne funkcje, a więc takie, dzięki spełnianiu których jest on w stanie przetrwać i rozwijać się. Generalnie ogół wszystkich funkcji należałoby podzielić na: podstawowe, pomocnicze i regulacyjne (albo inaczej zarządzania).

Funkcje podstawowe są spełniane przez ogół czynności dotyczących bezpośredniej realizacji celu końcowego. Ów cel końcowy należy odnieść do trzech podmiotów, które są przyczyną sprawczą powstania i funkcjonowania banku: klientów, właścicieli (np. akcjonariuszy) i pracowników. Jeśli chodzi o klientów, o których banki tak zabiegają, to funkcje podstawowe dotyczą czynności związanych z bezpośrednim świadczeniem na ich rzecz określonych usług. Rodzaj tych usług określa zakres podstawowych funkcji banku.

W literaturze poświęconej zarządzaniu bankami wymienia się różne „produkty” działalności banku. Na przykład RS. Rosę [77] twierdzi, że nowoczesne banki są postrzegane jako instytucje, które: dostarczają kredytu, stanowią kanały realizowania płatności, są składnicami oszczędności ludności, zarządzają saldami gotówkowymi przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, są powiernikami majątku klienta, dostarczają pokrycia ubezpieczeniowego oraz są brokerami zajmującymi się dokonywaniem zakupów i sprzedażą papierów wartościowych na rzecz swoich klientów.

Z kolei B. Kosiński [40] twierdzi, że banki wykonują różnorodne czynności, między innymi zajmują się kredytowaniem działalności gospodarczej, gromadzeniem zasobów pieniężnych i operowaniem nimi, zawieraniem transakcji na rynku kapitałowym oraz na rynku pieniężnym, prowadzeniem rozliczeń krajowych i zagranicznych. Kierownictwo każdego banku musi mieć na względzie nie tylko potrzeby klientów, lecz także swoich właścicieli. Zatem część funkcji podstawowych musi być związana z zaspokajaniem ich potrzeb. Właściciele są zainteresowani przede wszystkim podnoszeniem wartości banku, dzięki czemu rośnie wartość akcji i dywidend z nich osiąganych. Wreszcie kierownictwo banku, przez spełnianie funkcji podstawowych, musi zadośćuczynić potrzebom pracowników banku. Treść tych funkcji wyznacza zapewne podpisana z nimi umowa zbiorowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.