Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która stanowi fundament dla wszelkich innych aktów prawnych, działalność ubezpieczeniowa stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną przez zakłady ubezpieczeń, której istotą jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia na własny rachunek i we własnym imieniu.

W praktyce, w zależności od specyfiki systemu prawnego funkcjonującego w danym kraju, towarzystwa ubezpieczeniowe funkcjonują w postaci rozmaitych form prawnych. Podstawową kwestią jest np. zagadnienie, czy lokalne przepisy zezwalają na łączenie działalności ubezpieczeniowej z innymi rodzajami aktywności gospodarczej. W wielu krajach Europy przepisy dopuszczają np. łączenie działalności ubezpieczeniowej z bankową. Inną kwestią wyróżniającą poszczególne systemy prawa ubezpieczeniowego jest rozdzielanie, bądź łączenie działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i pozostałych. Zasada rozdziału została zapisana w dyrektywach Unii Europejskiej z 1979 r., a stosowana jest również w Kanadzie, Japonii i w wielu stanach USA. Wyjątkiem są jednak: Turcja, Austria oraz Australia.

Przepisy regulujące działalność ubezpieczeniową w Polsce, po kolejnej nowelizacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r. w zasadzie w niczym nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Na mocy przepisów tej ustawy w Polsce działalność ubezpieczeniowa może być prowadzona wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Ministra Finansów. Zgodnie z art. 30 ustawy wniosek o wydanie takiego zezwolenia wraz z załączonymi dokumentami składa sam zainteresowany. We wniosku powinny się znaleźć przede wszystkim takie informacje, jak: nazwa przedsiębiorstwa, siedziba, zakres terytorialny i rzeczowy planowanej działalności, dane dotyczące kapitału akcyjnego bądź zakładowego wraz z dowodem posiadania własnych środków w wysokości równej temu kapitałowi, określenie formy organizacyjno-prawnej, plan działalności na najbliższe trzy lata, statut zakładu oraz ogólne warunki ubezpieczeń. Minister Finansów w trakcie rozpatrywania wniosku jest obowiązany zasięgnąć opinii organu nadzoru, jednakże opinia ta nie musi być w swej treści wiążąca dla Ministra. Ustawa określa, że prowadzenie działalności ubezpieczeniowej jest możliwe w formie spółki akcyjnej bądź towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych (tzw. TUW), oddzielnie w zakresie ubezpieczeń na życie (dział I) oraz ubezpieczeń majątkowych i pozostałych (dział II).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.