Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Fazy internacjonalizacji działań przedsiębiorstwa

W dotychczasowej charakterystyce różnych aspektów marketingu nie eksponowano tego, czy przedsiębiorstwo działa na rynku krajowym czy na rynkach zagranicznych. Jest to o tyle zasadne, że metodyczne podstawy formułowania strategii działania są uniwersalne. Ekspansja geograficzna przedsiębiorstwa zmienia jednak zasięg i metody działania. Z tego względu konieczne jest rozpatrzenie tych wszystkich uwarunkowań, które wiążą się z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych i decydują o wyborze kierunków strategicznych.

Prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych może mieć Fazy bardzo różny charakter i zasięg przestrzenny. Praktyka gos- internacjonalizacji podarcza wskazuje, że ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw działań przechodzi przez kilka faz internacjonalizacji działań: od prostej i odpowiadające działalności eksportowej do działania na rynku światowym im strategie traktowanym jako rynek globalny. Fazy te w syntetyczny sposób prezentuje tablica 15.1.

Z punktu widzenia kształtowania strategii marketingu międzynarodowego i globalnego szczególnie istotne są trzy ostatnie fazy, zwłaszcza zaś fazy krańcowe. Wyróżnionym fazom internacjonalizacji działań (ekspansji) na rynku międzynarodowym odpowiadają odmienne strategie marketingu na rynkach zagranicznych. Z jednej strony mamy do czynienia z marketingiem międzynarodowym i odpowiadającymi mu strategiami lokalnymi (wielonarodowymi), z drugiej zaś – z marketingiem globalnym i odpowiadającą mu strategią globalną.

W początkowej fazie internacjonalizacji działań przedsiębiorstwo kieruje się orientacją etnocentryczną. Koncentruje się ono głównie na swym rynku krajowym, ale wykorzystuje także możliwość zawarcia efektywnych transakcji zagranicznych. Takie transakcje to głównie transakcje eksportowe.

Następnym etapem w procesie internacjonalizacji działań jest przyjęcie orientacji policentrycznej. Polega ona głównie na tworzeniu za granicą swych filii i zakładów produkcyjnych. W celu łatwiejszego wejścia na rynek są tworzone joint ventures z partnerami lokalnymi.

Przejście z orientacji policentrycznej do geocentrycznej oznacza, że przedsiębiorstwo decyduje się na stosowanie strategii globalnej. Celem takiej strategii jest poprawa międzynarodowej konkurencyjności dzięki stworzeniu ze wszystkich działań przedsiębiorstwa jednolitego systemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.