Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Poszukujesz szkolenia biznesowego ?

Gwarancja bankowa zapłaty cła

Szczególnym rodzajem gwarancji, nabierającej praktycznego znaczenia wobec wzrastających obrotów zagranicznych, jest gwarancja zapłaty cła. Przepisy celne dopuszczają przyjęcie przez urząd celny gwarancji bankowej na zabezpieczenie zapłaty cła przez importera. Dotyczy to zarówno cła od towarów importowanych do Polski na stałe, jak i towarów przywożonych na czas określony. Drugi przypadek ma miejsce między innymi w tzw. obrocie (eksporcie) uszlachetniającym, np. polski producent importuje surowiec, aby wyprodukowane z tego surowca wyroby eksportować. Taki typ transakcji nie podlega ocleniu, ale urzędy celne żądają na okres między przywozem a wywozem zabezpieczenia. Może nim być:

– gwarancja bankowa lub

– weksel gwarancyjny poręczony przez bank.

Gwarancja bankowa zapłaty cła jest zobowiązaniem banku do uregulowania cła, w przypadku gdyby zleceniodawca gwarancji nie uiścił terminowo należności celnych. Bank udziela gwarancji na zlecenie importera zobowiązanego do zapłaty cła, a beneficjentem gwarancji jest właściwy urząd celny. Gwarancje mogą mieć charakter szczegółowy lub ogólny. W pierwszym przypadku gwarancja dotyczy konkretnej partii towaru (listu przewozowego), w drugim obejmuje zobowiązania celne na towary przywiezione na polski obszar celny w okresie obowiązywania gwarancji w granicach wysokości kwoty gwarancji.

W przypadku zabezpieczenia należności celnych wekslem gwarancyjnym (por. s. 102) poręczonym przez bank, zleceniodawca występuje do banku z wnioskiem o poręczenie weksla. Równocześnie zleceniodawca oświadcza w pisemnym zleceniu, że ponosi wobec banku odpowiedzialność za skutki (koszty), jakie mogą wyniknąć z udzielonego poręczenia wekslowego. Jednocześnie zleceniodawca upoważnia bank, aby w przypadku wykupienia weksla przez bank mógł on obciążyć sumą weksla i poniesionymi kosztami jego rachunek bieżący. W przypadku wyższych sum bank może żądać, nawet od stałego klienta, dodatkowych form zabezpieczenia swoich ewentualnych roszczeń. Po przyjęciu zlecenia (zawarciu umowy) bank kieruje do urzędu celnego pismo, będące deklaracją poręczyciela (banku) do weksla in blanco swego klienta (wzór). Należy podkreślić, że chociaż gwarancja jest często utożsamiana z poręczeniem, są to dwie różne instytucje prawne.

W stosunkach między bankami mogą występować tzw. regwaran- c j e. Mają one miejsce wówczas, gdy bank udzielający gwarancji zwraca się do innego banku o potwierdzenie, czyli regwarancję udzielonej gwarancji. Sytuacje takie mogą powstać przy wysokiej kwocie gwarancji lub w transakcjach powiązanych z bankami zagranicznymi. Praktycznym

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.